ChatGPT-4使用指南(chatgpt4指南)

👏 网站公告:推荐你体验最强大的对话 AI:ChatGPT,帮助自己工作学习。本站提供 ChatGPT 成品号,价格低、稳定可靠

 • 5 美元账号: 28元/个,手工注册,独享,包售后。
 • ChatGPT Plus 代升级:正规充值,包售后,享受强大的 GPT-4、联网插件等。联系微信:3056978
 • 每日更新免费试用OpenAI API KEY,搜索微信公众号:KeyAI,输入关键词『试用KEY』

下单后立即获得账号,自助下单,全天候24H服务。售后无忧,非人为问题直接换新。

立即购买 ChatGPT 成品号

如有问题欢迎加我微信:3056978。确保你能够用上 ChatGPT 官方产品和解决 Plus 升级的难题。

ChatGPT-4简介

ChatGPT-4是一种强大的自然语言处理模型,旨在通过对话与用户进行交互。该模型具备强大的生成能力,可以生成语义准确、流畅自然的对话内容。ChatGPT-4模型经过大规模训练,可以应用于多个领域,满足用户的各种需求。下面是关于ChatGPT-4的一些基本指南,旨在帮助用户更好地使用该模型。

ChatGPT-4简介

ChatGPT-4是一种强大的自然语言处理模型,旨在通过对话与用户进行交互。模型经过大规模训练,具备强大的生成能力,可以生成语义准确、流畅自然的对话内容。

人机对话交互

ChatGPT-4专注于与用户进行对话交互。它能够解读用户的输入,并生成合理的回复。通过聊天交流,用户可以获得准确的信息和满意的答案。

多领域应用

ChatGPT-4经过大规模训练,适用于多个领域。它可以应对各种用户需求,无论是技术问题、日常咨询还是创意交流,ChatGPT-4都可以提供帮助和支持。

语义准确、流畅自然

ChatGPT-4生成的回复具备语义准确、流畅自然的特点。它能够理解用户的意图,并以易于理解的方式回复用户,减少歧义和误解。

灵活应对需求

ChatGPT-4可以根据用户的需求进行灵活的应对。无论是回答简单问题、提供具体解决方案还是展开复杂讨论,ChatGPT-4都能够积极主动地进行回应。

ChatGPT-4的优势

ChatGPT-4作为一种强大的自然语言处理模型,具备以下特点和优势:

快速高效

ChatGPT-4能够快速生成回复,减少用户等待时间,提升交互效率。它可以迅速处理用户的输入,并生成相应的回答,以满足用户的需求。

个性化交互

ChatGPT-4可以根据用户的喜好和习惯进行个性化的交互。它能够记住用户历史上的喜好和偏好,并根据这些信息进行回复,提供更贴合用户需求的答案。

信息丰富

ChatGPT-4经过大规模训练,掌握了丰富的知识和信息。它可以为用户提供有深度和广度的答案,帮助用户解决问题和获取所需信息。

语言表达能力强

ChatGPT-4具备出色的语言表达能力,能够以流畅自然的方式进行对话。它可以生成通顺的句子,准确表达意思,并通过合适的语言风格与用户进行愉快的交流。

ChatGPT-4的优势

ChatGPT-4相比之前的版本,在多个方面有了显著的提升。它具备以下优势:

 • 1. 自然流畅的对话生成能力:ChatGPT-4能够生成更加准确、连贯的对话内容,使得对话更加自然。
 • 2. 真实性和多样性平衡:ChatGPT-4可以在回答问题时保持真实性,同时提供多样化的回答,增加对话的丰富性。
 • 3. 上下文理解能力:ChatGPT-4可以充分理解对话的上下文,并根据上下文生成有关联的回答。
 • 4. 用户指导能力:ChatGPT-4可以根据用户的指导来生成特定类型的对话内容。

ChatGPT-4使用指南:提高对话质量的关键要点

使用ChatGPT-4进行对话时,以下几点可以帮助您更好地使用该模型:

准确的问题描述

在与ChatGPT-4进行对话时,确保准确清晰地描述您的问题或需求,以便模型能够更好地理解。如果问题模糊或不清楚,可以提供更多细节或上下文信息,以帮助模型更好地回答您的问题。

缩小对话范围

如果您的对话涉及特定领域或主题,可以提供更多与该领域或主题相关的上下文信息,以帮助ChatGPT-4更好地生成合适的回答。通过提供特定领域的细节、关键词或背景信息,可以使模型生成更有针对性和可靠性的回答。

使用提示指令

ChatGPT-4对于一些提示指令非常敏感,对某些问题的回答可能需要加入适当的提示指令来引导模型生成期望的回答。通过在对话中明确使用指令,例如以”可以告诉我”或”请解释一下”开头,可以帮助模型理解您的期望并生成更准确的回答。

进行多轮对话

ChatGPT-4在多轮对话中表现出色,可以一次次迭代地与模型交流,以获得更准确、连贯的回答。通过在对话的不同轮次中提供上下文信息、以及对模型上一轮回答的追问或直接引用,可以建立更好的对话流程,让模型更好地理解您的问题并给出恰当的回复。

遵循上述指南,您将能够更好地利用ChatGPT-4进行对话,更高效地获取所需信息,并获得更好的使用体验。

chatgpt4指南的常见问答Q&A

问题1:搜索引擎友好的意思是什么?

答案:搜索引擎友好,指的是网页或网站能够符合搜索引擎的收录规范,从而提高在搜索引擎中的可见性和排名。具体来说,搜索引擎友好的网页包括以下几个方面:

 • 1.使用正确的HTML标签和语义化:使用适当的HTML标签来呈现内容,例如使用

  标签来定义页面主标题,

  标签来定义次级标题,

  标签来定义段落等。这样可以使搜索引擎更好地理解和索引页面的内容。

 • 2.优化网页代码结构:合理的网页结构可以提高搜索引擎对网页内容的抓取和理解能力。例如使用合适的标题标签、内部链接、外链等。
 • 3.关键词优化:在网页中合理地使用关键词,包括在标题、段落、图片的Alt文本等位置。但需要注意不要堆砌关键词,以免被搜索引擎视为作弊行为。
 • 4.页面加载速度优化:网页加载速度是搜索引擎优化的一个重要因素。通过压缩图片、优化代码和使用缓存等技术手段,可以提高网页的加载速度,提升用户体验和搜索引擎的用户满意度。
 • 5.良好的用户体验:搜索引擎会根据用户的行为数据来评判网页的质量。因此,提供良好的用户体验,如页面布局清晰、易于导航、符合用户需求的内容等,可以提高网页在搜索引擎中的排名。

问题2:搜索引擎友好的好处是什么?

答案:搜索引擎友好的网页能够在搜索引擎中获得更好的可见性和排名,从而带来以下几个好处:

 • 1.增加网站流量:根据统计,大部分用户使用搜索引擎来寻找信息。如果网站能够在搜索引擎中获得较好的排名,就能吸引更多的用户点击进入网站,从而增加网站的流量。
 • 2.提高转化率:搜索引擎友好的网页能够更好地满足用户的需求,并向用户提供相关的信息。这样可以增加用户对网站的信任和满意度,进而提高转化率,例如购买产品、填写表单等。
 • 3.提升品牌曝光度:排名靠前的网页在搜索结果中显示出来,可以提高品牌的曝光度。当用户多次看到某个品牌在搜索结果中出现时,会增加对该品牌的认知和记忆,从而提升品牌的影响力。
 • 4.降低营销成本:相比于付费广告等营销手段,通过优化网页以获得有机搜索排名可以降低营销成本。一旦网页在搜索引擎中获得较好的排名,就能持续地吸引流量,而无需每次都进行广告投放。
 • 5.增强竞争力:在竞争激烈的行业中,若能通过搜索引擎优化来获得更好的排名,就能与竞争对手拉开差距,增强竞争力。

问题3:如何使网站变得搜索引擎友好?

答案:以下是一些使网站变得搜索引擎友好的实用方法:

 • 1.优化网页标题:在每个网页的标签中使用吸引人且包含关键词的标题,让搜索引擎和用户更容易理解页面的主题。</li> <li>2.使用URL中的关键词:将URL设计成简洁且包含关键词的格式,使搜索引擎可以更好地理解网页内容。避免使用随机字符或数字等无意义的URL。</li> <li>3.良好的导航结构:创建清晰而直观的导航菜单,使用文本链接和面包屑导航,并将重要的内容链接到主菜单或主页。</li> <li>4.合理使用标签和头部标签:正确使用<br /> <h1>、</p> <h2>等标题标签,使搜索引擎更好地理解网页的结构和内容。</li> <li>5.内部链接优化:在网页的内容中合理地使用内部链接,将相关的页面相互链接起来,从而提供更好的用户体验和搜索引擎的索引能力。</li> <li>6.关键词优化:在网页中合理地使用关键词,包括在标题、段落、图片的Alt文本等位置。但需要注意不要堆砌关键词,以免被搜索引擎视为作弊行为。</li> <li>7.及时更新内容:定期更新网站的内容,保持网站的活跃性和相关性,从而吸引搜索引擎的关注。</li> <li>8.创建XML网站地图:创建一个包含网站所有链接的XML网站地图,并提交给搜索引擎,以便它们更好地查找和索引网站的页面。</li> </ul> </div> </div><!-- .entry-content .clear --> </div> </article><!-- #post-## --> <nav class="navigation post-navigation" role="navigation" aria-label="Post navigation"> <span class="screen-reader-text">Post navigation</span> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a title="聊天AI进化!ChatGPT4超长对话风格崭新突破(chatgpt4对话)"href="https://www.buychatgptplus.com/chatgpt4-conversational-ai-evolution/" rel="prev"><span class="ast-left-arrow">←</span> 前一篇文章</a></div><div class="nav-next"><a title="ChatGPT4.0发布:AI进化迈向新纪元(ChatGPT4.0发布)"href="https://www.buychatgptplus.com/chatgpt4-evolution-2/" rel="next">后一篇文章 <span class="ast-right-arrow">→</span></a></div></div> </nav> </main><!-- #main --> </div><!-- #primary --> <div class="widget-area secondary" id="secondary" itemtype="https://schema.org/WPSideBar" itemscope="itemscope"> <div class="sidebar-main" > <aside id="block-2" class="widget widget_block widget_search"><form role="search" method="get" action="https://www.buychatgptplus.com/" class="wp-block-search__button-outside wp-block-search__text-button wp-block-search" ><label class="wp-block-search__label" for="wp-block-search__input-1" >搜索</label><div class="wp-block-search__inside-wrapper " ><input class="wp-block-search__input" id="wp-block-search__input-1" placeholder="" value="" type="search" name="s" required /><button aria-label="搜索" class="wp-block-search__button wp-element-button" type="submit" >搜索</button></div></form></aside><aside id="block-7" class="widget widget_block"><div id="ad-container" style="text-align: center;"> <a id="ad-link" href="https://www.gpt516.com" target="_blank" rel="noopener"><br /> <img decoding="async" src="https://chatgpt123.com/wp-content/uploads/2023/08/ChatGPT-zhanghao.png" alt="ChatGPT 账号购买成品号" style="max-width: 100%; height: auto; padding-left: 10px; padding-right: 10px;"><br /> </a> </div> </aside><aside id="block-8" class="widget widget_block"><div id="ad-container" style="text-align: center;"> <a id="ad-link-plus" href="https://chatgpt123.com/chatgpt-plus" target="_blank" rel="noopener"><br /> <img decoding="async" src="https://chatgpt123.com/wp-content/uploads/2023/08/GPT-Plus-1.jpg" alt="ChatGPT Plus 代充代升级" style="max-width: 100%; height: auto; padding-left: 10px; padding-right: 10px;"><br /> </a> </div> </aside><aside id="block-4" class="widget widget_block"> <div class="wp-block-group is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow"> <div class="wp-block-group is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow"> <h2 class="wp-block-heading">Recent Posts</h2> <ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://www.buychatgptplus.com/gpt-2-output-detector-intro/">GPT-2 Output Detector介绍(gpt 2 output detector 介绍)</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://www.buychatgptplus.com/chatgpt-porn-search-guide/">Chat GPT 色情搜索指南(chat gpt porn 介绍)</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://www.buychatgptplus.com/gpt-5-release-summary/">GPT-5发布日期:最新消息汇总(gpt 5 release date 介绍)</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://www.buychatgptplus.com/chatgpt-alternatives-introduction/">ChatGPT替代品介绍(sites like chatgpt 介绍)</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://www.buychatgptplus.com/um-gpt-intro/">密歇根大学GPT详解(um gpt 介绍)</a></li> </ul></div> </div> </aside> </div><!-- .sidebar-main --> </div><!-- #secondary --> </div> <!-- ast-container --> </div><!-- #content --> <footer class="site-footer" id="colophon" itemtype="https://schema.org/WPFooter" itemscope="itemscope" itemid="#colophon"> <div class="site-below-footer-wrap ast-builder-grid-row-container site-footer-focus-item ast-builder-grid-row-full ast-builder-grid-row-tablet-full ast-builder-grid-row-mobile-full ast-footer-row-stack ast-footer-row-tablet-stack ast-footer-row-mobile-stack" data-section="section-below-footer-builder"> <div class="ast-builder-grid-row-container-inner"> <div class="ast-builder-footer-grid-columns site-below-footer-inner-wrap ast-builder-grid-row"> <div class="site-footer-below-section-1 site-footer-section site-footer-section-1"> <div class="ast-builder-layout-element ast-flex site-footer-focus-item ast-footer-copyright" data-section="section-footer-builder"> <div class="ast-footer-copyright"><p>Copyright © 2024 ChatGPT Plus账号升级 | Powered by <a href="https://wpastra.com/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Astra WordPress 主题</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </footer><!-- #colophon --> </div><!-- #page --> <div id="ast-scroll-top" tabindex="0" class="ast-scroll-top-icon ast-scroll-to-top-right" data-on-devices="both"> <span class="ast-icon icon-arrow"><svg class="ast-arrow-svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" x="0px" y="0px" width="26px" height="16.043px" viewBox="57 35.171 26 16.043" enable-background="new 57 35.171 26 16.043" xml:space="preserve"> <path d="M57.5,38.193l12.5,12.5l12.5-12.5l-2.5-2.5l-10,10l-10-10L57.5,38.193z"/> </svg></span> <span class="screen-reader-text">滚动至顶部</span> </div> <link rel='stylesheet' id='astra-addon-megamenu-dynamic-css' href='https://www.buychatgptplus.com/wp-content/plugins/astra-addon/addons/nav-menu/assets/css/minified/magamenu-frontend.min.css?ver=4.3.0' media='all' /> <style id='astra-addon-megamenu-dynamic-inline-css'> .ast-desktop .menu-item-1425 .astra-mm-icon-label.icon-item-1425, .ast-header-break-point .menu-item-1425 .astra-mm-icon-label.icon-item-1425{display:inline-block;vertical-align:middle;line-height:0;margin:5px;}.ast-desktop .menu-item-1425 .astra-mm-icon-label.icon-item-1425 svg, .ast-header-break-point .menu-item-1425 .astra-mm-icon-label.icon-item-1425 svg{color:var(--ast-global-color-0);fill:var(--ast-global-color-0);width:20px;height:20px;}.ast-desktop .menu-item-1426 .astra-mm-icon-label.icon-item-1426, .ast-header-break-point .menu-item-1426 .astra-mm-icon-label.icon-item-1426{display:inline-block;vertical-align:middle;line-height:0;margin:5px;}.ast-desktop .menu-item-1426 .astra-mm-icon-label.icon-item-1426 svg, .ast-header-break-point .menu-item-1426 .astra-mm-icon-label.icon-item-1426 svg{color:var(--ast-global-color-0);fill:var(--ast-global-color-0);width:20px;height:20px;}.ast-desktop .menu-item-1424 .astra-mm-icon-label.icon-item-1424, .ast-header-break-point .menu-item-1424 .astra-mm-icon-label.icon-item-1424{display:inline-block;vertical-align:middle;line-height:0;margin:5px;}.ast-desktop .menu-item-1424 .astra-mm-icon-label.icon-item-1424 svg, .ast-header-break-point .menu-item-1424 .astra-mm-icon-label.icon-item-1424 svg{color:var(--ast-global-color-0);fill:var(--ast-global-color-0);width:20px;height:20px;}.ast-desktop .menu-item-1423 .astra-mm-icon-label.icon-item-1423, .ast-header-break-point .menu-item-1423 .astra-mm-icon-label.icon-item-1423{display:inline-block;vertical-align:middle;line-height:0;margin:5px;}.ast-desktop .menu-item-1423 .astra-mm-icon-label.icon-item-1423 svg, .ast-header-break-point .menu-item-1423 .astra-mm-icon-label.icon-item-1423 svg{color:var(--ast-global-color-0);fill:var(--ast-global-color-0);width:20px;height:20px;}.ast-desktop .menu-item-1427 .astra-mm-icon-label.icon-item-1427, .ast-header-break-point .menu-item-1427 .astra-mm-icon-label.icon-item-1427{display:inline-block;vertical-align:middle;line-height:0;margin:5px;}.ast-desktop .menu-item-1427 .astra-mm-icon-label.icon-item-1427 svg, .ast-header-break-point .menu-item-1427 .astra-mm-icon-label.icon-item-1427 svg{color:var(--ast-global-color-0);fill:var(--ast-global-color-0);width:20px;height:20px;}.ast-desktop .menu-item-1428 .astra-mm-icon-label.icon-item-1428, .ast-header-break-point .menu-item-1428 .astra-mm-icon-label.icon-item-1428{display:inline-block;vertical-align:middle;line-height:0;margin:5px;}.ast-desktop .menu-item-1428 .astra-mm-icon-label.icon-item-1428 svg, .ast-header-break-point .menu-item-1428 .astra-mm-icon-label.icon-item-1428 svg{color:var(--ast-global-color-0);fill:var(--ast-global-color-0);width:20px;height:20px;}.ast-desktop .menu-item-15978 .astra-mm-icon-label.icon-item-15978, .ast-header-break-point .menu-item-15978 .astra-mm-icon-label.icon-item-15978{display:inline-block;vertical-align:middle;line-height:0;margin:5px;}.ast-desktop .menu-item-15978 .astra-mm-icon-label.icon-item-15978 svg, .ast-header-break-point .menu-item-15978 .astra-mm-icon-label.icon-item-15978 svg{color:var(--ast-global-color-0);fill:var(--ast-global-color-0);width:20px;height:20px;}.ast-desktop .menu-item-15981 .astra-mm-icon-label.icon-item-15981, .ast-header-break-point .menu-item-15981 .astra-mm-icon-label.icon-item-15981{display:inline-block;vertical-align:middle;line-height:0;margin:5px;}.ast-desktop .menu-item-15981 .astra-mm-icon-label.icon-item-15981 svg, .ast-header-break-point .menu-item-15981 .astra-mm-icon-label.icon-item-15981 svg{color:var(--ast-global-color-0);fill:var(--ast-global-color-0);width:20px;height:20px;}.ast-desktop .menu-item-15982 .astra-mm-icon-label.icon-item-15982, .ast-header-break-point .menu-item-15982 .astra-mm-icon-label.icon-item-15982{display:inline-block;vertical-align:middle;line-height:0;margin:5px;}.ast-desktop .menu-item-15982 .astra-mm-icon-label.icon-item-15982 svg, .ast-header-break-point .menu-item-15982 .astra-mm-icon-label.icon-item-15982 svg{color:var(--ast-global-color-0);fill:var(--ast-global-color-0);width:20px;height:20px;}.ast-desktop .menu-item-15984 .astra-mm-icon-label.icon-item-15984, .ast-header-break-point .menu-item-15984 .astra-mm-icon-label.icon-item-15984{display:inline-block;vertical-align:middle;line-height:0;margin:5px;}.ast-desktop .menu-item-15984 .astra-mm-icon-label.icon-item-15984 svg, .ast-header-break-point .menu-item-15984 .astra-mm-icon-label.icon-item-15984 svg{color:var(--ast-global-color-0);fill:var(--ast-global-color-0);width:20px;height:20px;}.ast-desktop .menu-item-15980 .astra-mm-icon-label.icon-item-15980, .ast-header-break-point .menu-item-15980 .astra-mm-icon-label.icon-item-15980{display:inline-block;vertical-align:middle;line-height:0;margin:5px;}.ast-desktop .menu-item-15980 .astra-mm-icon-label.icon-item-15980 svg, .ast-header-break-point .menu-item-15980 .astra-mm-icon-label.icon-item-15980 svg{color:var(--ast-global-color-0);fill:var(--ast-global-color-0);width:20px;height:20px;}.ast-desktop .menu-item-15979 .astra-mm-icon-label.icon-item-15979, .ast-header-break-point .menu-item-15979 .astra-mm-icon-label.icon-item-15979{display:inline-block;vertical-align:middle;line-height:0;margin:5px;}.ast-desktop .menu-item-15979 .astra-mm-icon-label.icon-item-15979 svg, .ast-header-break-point .menu-item-15979 .astra-mm-icon-label.icon-item-15979 svg{color:var(--ast-global-color-0);fill:var(--ast-global-color-0);width:20px;height:20px;}.ast-desktop .menu-item-15983 .astra-mm-icon-label.icon-item-15983, .ast-header-break-point .menu-item-15983 .astra-mm-icon-label.icon-item-15983{display:inline-block;vertical-align:middle;line-height:0;margin:5px;}.ast-desktop .menu-item-15983 .astra-mm-icon-label.icon-item-15983 svg, .ast-header-break-point .menu-item-15983 .astra-mm-icon-label.icon-item-15983 svg{color:var(--ast-global-color-0);fill:var(--ast-global-color-0);width:20px;height:20px;} </style> <script id="astra-theme-js-js-extra"> var astra = {"break_point":"921","isRtl":"","is_scroll_to_id":"1","is_scroll_to_top":"1","is_header_footer_builder_active":"1","edit_post_url":"https:\/\/www.buychatgptplus.com\/wp-admin\/post.php?post={{id}}&action=edit","ajax_url":"https:\/\/www.buychatgptplus.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","infinite_count":"2","infinite_total":"0","pagination":"number","infinite_scroll_event":"scroll","no_more_post_message":"No more posts to show.","grid_layout":"1","site_url":"https:\/\/www.buychatgptplus.com","show_comments":"Show Comments","masonryEnabled":"","blogMasonryBreakPoint":"921"}; </script> <script src="https://www.buychatgptplus.com/wp-content/themes/astra/assets/js/minified/frontend.min.js?ver=4.6.11" id="astra-theme-js-js"></script> <script id="astra-addon-js-js-extra"> var astraAddon = {"sticky_active":"","svgIconClose":"<span class=\"ast-icon icon-close\"><svg viewBox=\"0 0 512 512\" aria-hidden=\"true\" role=\"img\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\" width=\"18px\" height=\"18px\">\n <path d=\"M71.029 71.029c9.373-9.372 24.569-9.372 33.942 0L256 222.059l151.029-151.03c9.373-9.372 24.569-9.372 33.942 0 9.372 9.373 9.372 24.569 0 33.942L289.941 256l151.03 151.029c9.372 9.373 9.372 24.569 0 33.942-9.373 9.372-24.569 9.372-33.942 0L256 289.941l-151.029 151.03c-9.373 9.372-24.569 9.372-33.942 0-9.372-9.373-9.372-24.569 0-33.942L222.059 256 71.029 104.971c-9.372-9.373-9.372-24.569 0-33.942z\" \/>\n <\/svg><\/span>","is_header_builder_active":"1"}; </script> <script src="https://www.buychatgptplus.com/wp-content/uploads/astra-addon/astra-addon-66152f0b0a5293-27505075.js?ver=4.3.0" id="astra-addon-js-js"></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> </body> </html>